Trang chủ > Tin nổi bật

Tin nổi bật

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN - CLASS BOOKING

Tin tức

18/11/2021

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC ĐẶT CHỔ LỚP HỌC

.

 • Bạn phải đặt chỗ các lớp học nhóm của mình trước khi đến Câu Lạc Bộ. CLB sẽ chỉ cho phép bạn tham gia lớp học chỉ khi bạn đã đăng ký đặt chỗ trước.
 • CLB sẽ mở chức năng đặt chỗ cho từng lớp học nhóm trước 24 tiếng và đóng chức năng đặt chỗ trước 30 phút khi lớp học đó bắt đầu.
 • CLB đánh giá cao nếu bạn chỉ đặt 1 lớp học mỗi ngày để cho phép các thành viên khác cũng có thể tham gia.
 • Vui lòng đến đúng giờ mà bạn đã đặt chỗ. Đặt chỗ của bạn sẽ tự động bị hủy nếu bạn đến trễ hơn 15 phút.
 • Bạn có thể chủ động hủy đặt chỗ các lớp học của mình, hoàn thành yêu cầu hủy đặt chỗ trễ nhất là 01 tiếng trước khi lớp học bắt đầu.
 • Nếu bạn đã đặt chỗ nhưng không đến tham gia lớp học và cũng không báo hủy đặt chỗ của các lớp học đó, hệ thống sẽ ghi nhận bạn đã "Không tham gia – No Show". Nếu bạn bị ghi nhận 3 lần "Không tham gia – No Show" thì bạn sẽ không được hỗ trợ đặt chỗ các lớp học nhóm trong 7 ngày sau khi bạn nhận đủ 3 lần “Không tham gia – No Show” trong 30 ngày liên tục.

Ví dụ: Bạn đã bị phạt khi không tham gia lớp học vào các ngày:

 • Ngày 4/12 >> cảnh cáo lần đầu tiên
 • Ngày 9/12 >> cảnh báo lần thứ 2
 • Ngày 16/12 >> cảnh báo lần thứ 3

Thời gian tạm ngưng: Bạn sẽ bị tạm ngưng quyền tham gia vào các lớp học nhóm trong 7 ngày tiếp theo có hiệu lực từ ngày 17/12 đến ngày 23/12. Việc tạm ngưng sẽ được dỡ bỏ vào ngày 24/12.

 • Có 2 cách để hủy đặt chỗ các lớp học của bạn:

o Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email của bạn trong quá trình đặt chỗ.

Trong hộp thư email của bạn > Nhấp vào “Session Scheduled for…” > Nhìn vào góc dưới cùng bên phải của email > Nhấp vào “Cancel Appointment” > Xác nhận “Cancel Appointment”.

o Nếu bạn không cung cấp địa chỉ email của bạn: Vui lòng gọi cho chúng tôi qua hotline 0274 368 9898 để cho chúng tôi biết rằng bạn muốn hủy đặt chỗ.

.

Nếu Quý Hội Viên có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đặt chỗ các lớp học nhóm vui lòng liên hệ Hotline 0274 368 9898 nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.


CLASS BOOKING TERMS AND CONDITIONS

.

 • You are required to book and secure your Group Exercises Classes prior to your club visit. All booking slots will be available for booking 24 hours in advance and will close 30 minutes before class.
 • Members will not be admitted to the class without a booking.
 • We appreciate if you only book 1 class per day to allow other members to attend.
 • Please arrive on time for your booking. Your booking will be automatically canceled if you arrive more than 15 minutes late.
 • No penalty imposed on cancellations made more than 01 hours before the class starts.
 • Members who cancel their bookings less than 01 hours before the class starts or did not show up for the class will incur a penalty. Booking privileges will be suspended for 7 days after a member receives 3 penalties over 30 consecutive days.

Example: You have incurred penalties on:

 • 4 Dec >> 1st strike
 • 9 Dec >> 2nd strike
 • 16 Dec >> 3rd strike

Suspension Period: You will be suspended from booking access to the classes for the next 7 days with effect from 17 Dec – 23 Dec. Suspension will be lifted on 24 Dec.

 • There are 2 ways to cancel your booking:
 • If you have provided your email address during the booking process.

On your mailbox > Click on “Session Scheduled for…” > Look at the bottom right corner of the email > Click on “Cancel Appointment” > Confirm “Cancel Appointment”.

 • If you did not provide your email address: Please call us via hotline 0274 368 9898 to let us know that you want to cancel your booking.

.

If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact us via hotline 0274 368 9898 or our email at canary@s-renaissance.com.vn, we will do our best to respond as fast as possible.

 
0274-368-9898
THAM QUAN
LIÊN HỆ

Câu lạc bộ thể hình Renaissance tại Bình Dương là chi nhánh của câu lạc bộ thể hình Renaissance của Nhật Bản, đây là câu lạc bộ được thành lập hơn 35 năm, và có hơn 100 chi nhánh ở Nhật Bản. Renaissance là cậu lạc bộ hàng đầu tại Nhật Bản. Tất cả các trang thiết bị được sử dụng tại câu lạc bộ được sản xuất tại Nhật, vì vậy bạn có thể an tâm về độ an toàn khi tập thể hình aerobics hoặc xông hơi… tại đây.